Back to Top
Quy chuẩn Quốc gia
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 91:2019/BGTVT về Ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện. QCVN 91:2019/BGTVT National Technical Regulation on Traction Batteries used for Electric Motorcycles, Mopeds Tải...
Xem thêm
Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12241-3:2018 (IEC 62660-3:2016) về Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 3: Yêu cầu an toàn Secondary lithium-ion cells...
Xem thêm
Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4255:2008 (IEC 60529 : 2001) về Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP) TCVN 4255:2008 (IEC 60529 : 2001) Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) Tải về tại: TCVN 4255:2008  
Xem thêm
Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7722-1:2017 ( IEC 60598-1:2014 with AMD1:2017) - Đèn điện - Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm (Luminaires - Part 1: General requirements and tests) Tải về tại: TCVN 7722-1:2017 ( IEC...
Xem thêm
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010) - Máy giặt gia dụng - Phương pháp đo tính năng (Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance)
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6385:2009 (IEC 60065:2005) Thiết bị nghe, nhìn và thiết bị điện tử tương tự - Yêu cầu an toàn (Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements) Tải về tại: TCVN...
Xem thêm
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010) - Máy giặt gia dụng - Phương pháp đo tính năng (Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance)
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010) - Máy giặt gia dụng - Phương pháp đo tính năng (Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance) Tải về tại: TCVN 6575:2014 (IEC...
Xem thêm
Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6614-2-1:2008 (IEC 60811-2-1:2001): Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phương pháp quy định cho...
Xem thêm
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010) - Máy giặt gia dụng - Phương pháp đo tính năng (Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance)
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7326-1:2003 (IEC 60950-1:2001) Thiết bị công nghệ thông tin - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung (Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements) Tải về tại: TCVN...
Xem thêm
Tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM D1149-99 - Tiêu chuẩn thí nghiệm cho cao su phong hóa – Sức kháng ozone trong buồng
Tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM D1149-99 - Tiêu chuẩn thí nghiệm cho cao su phong hóa – Sức kháng ozone trong buồng (Standard Test Method for Rubber Deterioration-Surface Ozone Cracking in a Chamber) Tải về tại: ASTM...
Xem thêm
Tiêu chuẩn ASTM
Tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM D2863-19 (2019) - Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để đo nồng độ oxy tối thiểu để hỗ trợ quá trình đốt cháy nhựa giống như ngọn nến (Chỉ số oxy) Standard Test...
Xem thêm