Back to Top
Quy chuẩn Quốc gia
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 91:2019/BGTVT về Ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện. QCVN 91:2019/BGTVT National Technical Regulation on Traction Batteries used for Electric Motorcycles, Mopeds Tải...
Xem thêm
Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12241-3:2018 (IEC 62660-3:2016) về Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 3: Yêu cầu an toàn Secondary lithium-ion cells...
Xem thêm
Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4255:2008 (IEC 60529 : 2001) về Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP) TCVN 4255:2008 (IEC 60529 : 2001) Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) Tải về tại: TCVN 4255:2008  
Xem thêm
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-1 : 2010 (IEC 60335-1:2010) - Thiết bị điện gia dụng và Thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung (Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements)
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-1 : 2010 (IEC 60335-1:2010) - Thiết bị điện gia dụng và Thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung (Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General...
Xem thêm
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6188-1:2007 (IEC 60884-1:2002) - Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung (Plugs and socket-outlet for household  and similar purposes - Part 1: General requirements)
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6188-1:2007 (IEC 60884-1:2002) - Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung (Plugs and socket-outlet for household  and similar purposes - Part...
Xem thêm
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010) - Máy giặt gia dụng - Phương pháp đo tính năng (Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance)
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6385:2009 (IEC 60065:2005) Thiết bị nghe, nhìn và thiết bị điện tử tương tự - Yêu cầu an toàn (Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements) Tải về tại: TCVN...
Xem thêm
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010) - Máy giặt gia dụng - Phương pháp đo tính năng (Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance)
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010) - Máy giặt gia dụng - Phương pháp đo tính năng (Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance) Tải về tại: TCVN 6575:2014 (IEC...
Xem thêm